Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring informeert de Stichting TOV hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke
Binnen de Stichting TOV worden persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om een groep van 10 bewoners met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden te wonen. Het belangrijkste uitgangspunt van de stichting is daarbij inclusie: het bewerkstelligen van maatschappelijke integratie, naast individuele zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting TOV hecht veel waarde aan de bescherming van en het zorgvuldig omgaan van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij helder en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Stichting TOV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Overzicht Persoonsgegevens
Ten behoeve van acquisitie, samenwerking, bedrijfsvoering en sponsoring verwerkt Stichting TOV persoonsgegevens. Stichting TOV heeft overzicht en houdt een register bij van verwerkingsactiviteiten.

Grondslag verwerking
Stichting TOV verwerkt uw persoonsgegevens indien:

  • u voor de verwerking van contactgegevens uw toestemming hebt verleend;
  • u voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens uw schriftelijke toestemming hebt verleend. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor intrekking van de toestemming;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van pre-contractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten en verplichtingen aan u na te komen;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om de wettelijke verplichting inzake PGB WLZ en PGB WMO waaraan Stichting TOV onderworpen is naar behoren uit te voeren. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Stichting TOV zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Website
Stichting TOV maakt gebruik van een website. Deze website is afdoende beveiligd. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. De website wordt beheert door Stichting TOV.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage en een afschrift van persoonsgegevens die Stichting TOV van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Stichting TOV zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan:  de secretaris van Stichting TOV via info@tovwonen.nl

Bewaartermijn
Stichting TOV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.
In het verwerkingsregister zijn de bewaartermijnen opgenomen.

Functionaris gegevensbescherming
Stichting TOV heeft geen Functionaris gegevensbescherming aangesteld zoals beschreven in de AVG. Wel heeft Stichting TOV de secretaris van de Stichting aangewezen als Privacy verantwoordelijke.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting TOV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. In het verwerkingsregister zijn de maatregelen opgenomen.

Datalekken
Indien een Datalek geconstateerd wordt, moet er direct contact worden opgenomen met de secretaris van de Stichting TOV.  Stichting TOV zal alles in werking stellen om passende maatregelen te nemen en om het lek te stoppen.

Vragen
Indien u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen heeft, neem dan contact op met de secretaris van Stichting TOV.

Klachten
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van Stichting TOV via info@tovwonen.nl en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van Privacy  Verklaring
Stichting TOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Deze privacyverklaring wordt verstrekt bij aanmelding en gepubliceerd op de website.